Vårdprogramgruppen för virala CNS-infektioner söker 2 nya medlemmar

Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse efter samråd med gruppen. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Målet är en grupp med god vetenskaplig kompetens och omfattande klinisk erfarenhet, som täcker hela kunskapsfältet. Medlemmarna bör representera hela landet. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning. Nya medlemmar bör innan sitt inträde i programgruppen ha fått bekräftelse från respektive klinikchef att tid kan avsättas för aktivitet i programgruppen.
För mer information kan sammankallande för programgruppen, Marie Studahl, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (marie.studahl@infect.gu.se) kontaktas.
Intresseanmälan skickas till styrelsens vice ordförande Anna Grahn (kontaktuppgifter finns på Infektion.net) senast 2021-05-24