Regionala

Regionala vårdprogram är framtagna utan initiativ från Svenska Infektionsläkarföreningen men publiceras här med dess goda minne. Synpunkter på programmen mottas tacksamt och ställs till kontaktperson som anges nedan eller i programmets text. Regionala vårdprogram kan komma att ligga till grund för kommande nationella vårdprogram.

Akuta tarminfektioner hos vuxna (pdf-fil, 1,5 MB) Stockholms läns landstings vårdprogram för akuta tarminfektioner hos vuxna, publicerat 2006 och revidetar2014. Vårdprogrammet är utarbetat av Bo Svenungsson och har remitterats för synpunkter till ett flertal specialister.
Kontaktperson: Bo Svenungsson, Stockholm.

Pneumoni (pdf-fil, 600 kB) Västra Götalands vårdprogram för pneumoni, publicerat april 2002, reviderat 2004, 2007 och 2010. Det är framtaget av en tvärprofessionell grupp bestående av infektionsläkare från Borås, Skövde, Uddevalla och Göteborg, lungläkare, invärtesmedicinare, röntgenläkare, sjukgymnast och infektionssjuksköterskor.
Kontaktperson: Marie Studahl, Göteborg.

Svår sepsis (pdf finns på http://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-vardprogram—fillistning/vardprogram_sepsis_slutversion_sept_15-2015-12-23.pdf) Region Skånes regionella vårdprogram för svår sepsis uppdaterad 2015. Kontaktperson: Mari Rosenqvist, Skånes Universitetssjukhus.