Endokardit

Vårdprogrammet för Infektiös Endokardit

Vårdprogrammet för Infektiös Endokardit har utarbetats av en arbetsgrupp inom Svenska Infektionsläkarföreningen och publicerades första gången februari 2002. Det reviderades under vintern 2003/2004, 2005/2006, 2008/2009, 2012 och 2016. I den senaste versionen finns nya rekommendationer vad gäller antibiotikabehandling, echokardiografi, pacemakerinfektioner, odlingsförfarande av klaff vid endokarditoperation, psykosocialt omhändertagande och en patientinformation. Det finns också sökfunktioner i dokumentet. Arbetsgruppen mottar skriftligen synpunkter på innehållet via sammankallande: Ulrika Snygg-Martin.

Vårdprogrammet kan öppnas eller laddas ned i pdf-format.

Övrigt

Värdering av peroral behandling vid infektiös endokardit (2019-05-07)
Med anledning av den nyligen publicerade POET-studien [Iversen 2019] har SILF:s arbetsgrupp för infektiös endokardit sammanträtt för att värdera det förändrade kunskapsunderlaget för delvis peroral antibiotikabehandling vid endokardit. I detta dokument (2019-02-12) ges rekommendationer som ska ses som ett komplement till de som gruppen publicerade i maj 2016 (v.g. se ovan).
Christian Giske, som representant för Föreningen för Klinisk mikrobiologi och Referensgruppen för antibiotikafrågor, har kontaktat gruppen då den föreslagna MIC-gränsen satt för att använda moxifloxacin vid enterokockendokardit kan vålla problem då den klyver genom vildtypspopulation. Efter diskussion har gruppen ändrat denna MIC-gräns till 0.5 mg/l vilket i praktiken gör att vildtypspopulationen av enterokocker kan behandlas med moxifloxacin (se texten). Några smärre andra förändringar har också gjort varför vi rekommenderar att alla använder sig av den aktuella versionen 2019-05-07.

Dokumentet kan hämtas här (pdf)

 Nya rekommendationer om antibiotikaprofylax vid tandvård (2012 10 17)
Läkemedelsverket har publicerat följande riktlinjer för antbiotikaprofylax vid tandvårdsingrepp. Harriet Hogevik, NU-sjukvården, har varit SILF:s representant.
En viktig nyhet är att endokarditprofylax inte längre skall ges.
Läs mer här!

Profylaxrekommendationer