Utkast till nationellt vårdprogram för vaccination mot Covid-19 vid immunsuppresion

Vårprogrammet är en genomgång av alla publikationer och internationella riktlinjer och finns nu på hemsidan. Dokumentet ligger för närvarande ute på remiss hos berörda specialitetsföreningar och en än mer färdig version kommer att publiceras under hösten. Synpunkter tas tacksamt emot av programgruppen för vaccination, genom Helena Hervius Askling (helena.hervius.askling@ki.se).