Uppdaterat vårdprogram TBC

Version 1.1 (20230228):
Kapitlet Resistent tuberkulos utökats med information om den nya behandlingsregimen BPaLM (bedakilin, pretonamic, linezolid och moxifloxacin) om 6-9 månader som kan vara ett alternativ vid MDR/XDR-tbc, enligt WHOs rekommendationer.
I kapitlet Tuberkulos hos barn har den av WHO nu rekommenderade behandlingsregimen om 4 månader, som kan vara aktuell i vissa fall, inkluderats.
Kapitlet om Tuberkulosbehandling har uppdaterats med en sektion om dosoptimering av rifampicin och förtydligande gällande behandling vid njursvikt och förlängd behandling vid lungtuberkulos.
Avsnittet som berör tuberkulosbehandling vid samtidig allvarlig leversjukdom har harmoniserats med WHOs nya riktlinjer.
Utöver ovan har redaktionella ändringar genomförts samt uppdateringar av länkar och referenser.

Ni hittar vårdprogrammet här