Målbeskrivning

Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015, i kraft.
Läkare som får sin legitimation från och med 1 maj ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket.Läkare som redan påbörjat sin ST har möjlighet att fullfölja denna utifrån det gamla regelverket (SOSFS 2008:17 med mål-beskrivningar) fram till den 30 april 2022. Det går också att ansöka enligt den nya föreskriften, SOSFS 2015:8, även om man påbörjat sin ST före den 1 maj 2015 (SOSFS 2008:17), För att kunna göra det måste samtliga krav i den nya målbeskrivningen för specialiteten vara uppfyllda.
Det nya regelverket innehåller bland annat skärpta krav för kvalitetsgranskningen av ST, nya bestämmelser för tredjelandsspecialister, ny specialitetsindelning med sex nya specialiteter samt ny struktur i målbeskrivningarna.
Utöver ”Målbeskrivning för infektionssjukdomar” finns dokumentet ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring”. Det sistnämnda är gemensamt för alla specialiteter och beskriver mer ingående tjänstgöring, handledning, dokumentation, forskarutbildning, utlandstjänstgöring samt ansöknings- och godkännandeförfarandet. Specialistutbildningskommittén har utarbetat egna checklistor för vår specialitet och för vissa av våra möjliga sidoutbildningar. Läs dokumenten här nedan.

Målbeskrivning BT och ST 2021

Målbeskrivning 2015

Målbeskrivning 2015, engelsk version
Observera att detta är en översättning och att det är Socialstyrelsens tryckta version av målbeskrivningen som är det gällande dokumentet, denna engelska översättning ska ses som ett hjälpdokument.