Remisser

Remissvar

Komplementär och alternativ medicin och vård SILF´s synpunkter

Yttrande över Sveriges läkarförbunds ”Förslag till reviderat sjukvårdspolitiskt program för Sveriges läkarförbund”

Yttrande över Sveriges läkarförbunds ” Förslag till Policy digitala verksamhetsstöd och arbetsmiljö”

Yttrande över Översyn av Läkarförbundets Regler för marknadsföring av läkarverksamhet m.m

Svenska infektionsläkarföreningens svar på Socialdepartementets remiss ”Tydligare ansvar
och regler för läkemedel” (SOU 2018:89)

Svenska Infektionsläkarföreningens synpunkter om innehållet i SLS rapport
Uppmärksamhetsinformation rörande blodsmitta och hotbild i hälso- och sjukvårdens
journaler (SLS 2019)

Remissvar enhetliga priser på receptbelagda läkemedel.

Remissvar EU-kommissionens förslag till RÅDETS REKOMMENDATION om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination

Remissvar Översyn av Läkarförbundets Regler för marknadsföring av läkarverksamhet m.m.

Svenska Infektionsläkarföreningens svar på remiss från Socialdepartementet avseende ”Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:21)”

Svenska Infektionsläkarföreningens synpunkter om innehållet i SLS arbetsgruppsrapport Stärk primärvården!

Svenska infektionsläkarföreningens svar på frågor gällande SLS arbete inom vårdens
digitalisering/eHälsa

Svenska Infektionsläkarföreningens yttrande om God och nära vård – en primärvårdreform:
Delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 2018:39).

Svenska Infektionsläkarföreningens yttrande avseende ansökan från Svensk förening för
narrativ medicin om att bli associerad förening i Svenska Läkaresällskapet