Remisser

Remissvar

Svenska infektionsläkarföreningens remissvar på SOU 2022:41: Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer

Svenska infektionsläkarföreningens remissvar på ”Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:XX) om  särskilt förordnande att utöva läkaryrket”

Svenska Infektionsläkarföreningens svar på remiss avseende ”Rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin”

SILFs svar till SLF angående komperensförsörjning

Svenska infektionsläkarföreningens remissvar på ”Delbetänkande SOU 2020:23 Hälso- och sjukvård i det civila försvaret.”

Svenska Infektionsläkarföreningens remissvar på ”Förslag till revidering av Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) som publicerades 2013”

Svenska Infektionsläkarföreningens synpunkter om ”Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19”

Svenska infektionsläkarföreningen(SILF)s svar på Socialstyrelsens remiss –
förslag till nya och ändrade regler om läkarnas ST och AT

SILFs svar på remissen Digifysiskt vårdval tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet

Komplementär och alternativ medicin och vård SILF´s synpunkter

Yttrande över Sveriges läkarförbunds ”Förslag till reviderat sjukvårdspolitiskt program för Sveriges läkarförbund”

Yttrande över Sveriges läkarförbunds ” Förslag till Policy digitala verksamhetsstöd och arbetsmiljö”

Yttrande över Översyn av Läkarförbundets Regler för marknadsföring av läkarverksamhet m.m

Svenska infektionsläkarföreningens svar på Socialdepartementets remiss ”Tydligare ansvar
och regler för läkemedel” (SOU 2018:89)

Svenska Infektionsläkarföreningens synpunkter om innehållet i SLS rapport
Uppmärksamhetsinformation rörande blodsmitta och hotbild i hälso- och sjukvårdens
journaler (SLS 2019)

Remissvar enhetliga priser på receptbelagda läkemedel.

Remissvar EU-kommissionens förslag till RÅDETS REKOMMENDATION om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination

Remissvar Översyn av Läkarförbundets Regler för marknadsföring av läkarverksamhet m.m.

Svenska Infektionsläkarföreningens svar på remiss från Socialdepartementet avseende ”Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:21)”

Svenska Infektionsläkarföreningens synpunkter om innehållet i SLS arbetsgruppsrapport Stärk primärvården!

Svenska infektionsläkarföreningens svar på frågor gällande SLS arbete inom vårdens
digitalisering/eHälsa

Svenska Infektionsläkarföreningens yttrande om God och nära vård – en primärvårdreform:
Delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 2018:39).

Svenska Infektionsläkarföreningens yttrande avseende ansökan från Svensk förening för
narrativ medicin om att bli associerad förening i Svenska Läkaresällskapet