Övergripande information

Nationella vårdprogram är framtagna inom ramen för Svenska Infektionsläkarföreningens kvalitetsarbete.

Rutin för inval i grupper och bildande av ny vårdprogramsgrupper finns här

Vårdprogram vaccinationer
Vårdprogram vaccinationer bildades under hösten 2020 med syftet att stödja kliniska kollegor i komplicerade vaccinationsfrågeställningar samt samordna lokala och regionala riktlinjer och vid behov ta fram nya rekommendationer för specifika vaccin eller sjukdomstillstånd.
Kontaktperson: Helena Hervius Askling, Stockholm

Tuberkulos
Vårdprogram för tuberkulos hos barn och vuxna. Ännu ej publicerat.
Tidigare publicerat av Socialstyrelsen som Tuberkulos – Vägledning för sjukvårdspersonal.
Kontaktperson: Jerker Jonsson, Folkhälsomyndigheten

Endokardit
Vårdprogrammet för infektiös endokardit publicerades första gången februari 2002. Reviderade versioner publicerade 2004, 2006, 2009, 2012 resp. 2016.
Kontaktperson: Ulrika Snygg-Martin, Göteborg.

Bakteriella CNS-infektioner
Avser vuxna patienter med akut bakteriell meningit, tuberkulös meningit, neurokirurgisk infektion och hjärnabscess. Publicerat första gången hösten 2004, reviderat 2010, 2020.
Kontaktperson: Johanna Sjöwall, Linköping

Vårdprogram för virala CNS-infektioner
Vårdprogram för virala CNS-infektioner publicerades hösten 2010 och en första reviderad version 2016.
Kontaktperson: Marie Studahl, Göteborg

Pneumoni
Pneumoni Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni. Publicerat första gången hösten 2004, reviderad 2007, 2011 och 2016.
Kontaktperson: Simon Athlin, Örebro

Led- och Skelettinfektioner
Vårdprogram för led- och skelettinfektioner hos vuxna. Publicerat första gången hösten 2004. Reviderad 2018.
Kontaktperson: Staffan Tevell, Karlstad

UVI
Vårdprogram för UVI hos vuxna. Publicerat hösten 2006. Reviderad 2012-2013, 2020.
Kontaktperson: Torsten Sandberg, Göteborg

Svår sepsis/septisk chock
Vårdprogram för tidig identiering och initial handläggning av vuxna patienter med svår sepsis/septisk chock. Publicerat första gången våren 2008. Reviderad och uppdaterad 2013, 2015 och 2018.
Kontaktperson: Patrik Gille-Johansson, Stockholm

Andra behandlingsrekomendationer framtagna av SILF

Clostridium difficile infektion
Vårdprogram för diagnostik, behandling och profylax vid Clostridium difficile-associerad diarrésjukdom. Kontaktperson: Torbjörn Norén, Örebro

Opportunistiska infektioner 
”Opportunisterna” är ett kollegialt nätverk av läkare som arbetar som infektionskonsulter på enheter med transplantationer av solida organ och stamceller/benmärg

Rekommendationer för malariaprofylax – Rekommendationerna har tagits fram av en expertgrupp med representanter från SILF, Svensk förening för tropikmedicin och internationell hälsa, Svensk förening för resemedicin samt Svensk förening för klinisk farmakologi.

Behandlingsrekommendationer framtagna av andra organisationer som har bedömts av SILFer

Listan avser rekommendationer som SILFs styrelse har bedömt och accepterad.
Infpreg är en databas med samlad kunskap kring infektioner och graviditet.
Behandling av infektioner orsakade av ESBL-producerande Enterobacteriacae och karbopenemresistenta gramnegativa bakterier (pdf). Rekommendationerna är framtagna av STRAMA, mer detaljer och andra rekommendationer finns här.

Behandlingsrekommendationer framtagna av andra organisationer

Dessa rekommendationer är ej framtagna eller godkända av SILF men är av intresse för behandling av infektionssjukdomar

RAV – referensgruppen för antiviral terapi – behandlingsriktlinjer för hiv, hepatit och andra virussjukdomar

Laboratoriediagnostik och farmakologisk monitorering av invasiva svampinfektioner i Sverige

Regionala

Regionala vårdprogram är framtagna utan initiativ från Svenska Infektionsläkarföreningen men publiceras här med dess goda minne. Synpunkter på programmen mottas tacksamt och ställs till kontaktperson som anges nedan eller i programmets text. Regionala vårdprogram kan komma att ligga till grund för kommande nationella vårdprogram.

Akuta tarminfektioner hos vuxna (pdf-fil, 1,5 MB) Stockholms läns landstings vårdprogram för akuta tarminfektioner hos vuxna, publicerat 2006 och revidetar2014. Vårdprogrammet är utarbetat av Bo Svenungsson och har remitterats för synpunkter till ett flertal specialister.
Kontaktperson: Bo Svenungsson, Stockholm.

Pneumoni (pdf-fil, 600 kB) Västra Götalands vårdprogram för pneumoni, publicerat april 2002, reviderat 2004, 2007 och 2010. Det är framtaget av en tvärprofessionell grupp bestående av infektionsläkare från Borås, Skövde, Uddevalla och Göteborg, lungläkare, invärtesmedicinare, röntgenläkare, sjukgymnast och infektionssjuksköterskor.
Kontaktperson: Marie Studahl, Göteborg.

Svår sepsis (pdf finns på http://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-vardprogram—fillistning/vardprogram_sepsis_slutversion_sept_15-2015-12-23.pdf) Region Skånes regionella vårdprogram för svår sepsis uppdaterad 2015. Kontaktperson: Mari Rosenqvist, Lund.
Läkemedelsverket publicerar behandlingsrekommendationer för flera olika sjukdomskategorier, även infektioner. Behandlingsrekomendationerna finns på läkemedelsverkets hemsida.