Call for abstract!

10 januari 2024

Ta chansen att presentera din forskning eller ditt kvalitetsarbete i Linköping! Vi vill att alla i Infektionssverige ska få ta del av vad som görs i landet. På Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte är deltagarnas presentationer ett viktigt inslag i mötesprogrammet och vi hoppas att samtliga kliniker kommer att skicka in flera abstract.

Vi välkomnar abstract utifrån alla tänkbara aspekter på infektionssjukdomar, forskningsprojekt men även andra utvecklingsprojekt kan presenteras i denna form. Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte utgör ett utmärkt forum för att presentera det vetenskapliga arbete som ingår i specialistutbildningen.  Man behöver dock inte vara läkare eller medlem i Svenska Infektionsläkarföreningen för att lämna sitt bidrag. Abstract från infektionssjuksköterskor samt läkare och sjuksköterskor vid vårdhygien och smittskydd uppmuntras. Den som skickar in ett abstract skall dock ha gjort en betydande del i det projekt som presenteras. Vid presentation av forskningsprojekt förutsätter vi att Vancouver-reglerna respekteras (http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf). Tillsammans med de mikrobiologiska föreningarna och Riksföreningen för Infektionssjuksköterskor kommer en postersession att hållas kl 17 onsdagen den 22 maj.  Den torsdagen den 23 maj kl 8.30 kommer en session med åtta muntliga framträdanden att hållas tillsammans med de mikrobiologiska föreningarna. Det förutsätts att någon av författarna deltar och presenterar sitt arbete vid den session som abstractet valts ut till.

Inskickade arbeten behöver inte vara i ”original”, t ex kan en presentation eller en poster som presenterat vid ett större internationellt möte återanvändas. Abstract från etablerade forskare och kliniker välkomnas.

Abstracten kommer att bedömas av Infektionsläkarföreningens styrelse och beslut meddelas i början av april 2024. Styrelsen avgör vilka som bör presenteras som muntlig presentation och vilka som bör presenteras som poster. Möjlighet att ange eget önskemål om presentationssätt kan dock göras i samband med inskickandet av abstract.

Vinnaren av posterpriset får 2000 kronor!

Abstract skickas in elektroniskt via https://www.infektionmikro2024.se/index.php/abstracts fr o m 1 januari.  Instruktioner för inskickande av abstract finns där. Abstract som är av primärt mikrobiologisk karaktär och där författarna avser att bedömningen ska göras av de mikrobiologiska föreningarnas styrelser, skall skickas in under ”mikrobiologi”. Abstract får vara max 350 ord och bör i första hand vara på svenska men engelska kan också accepteras. Deadline för inlämning av abstract är 29 februari, datumet för sista inlämning kommer inte att förlängas.

Mötets hemsida: http://www.infektionmikro2024.se/

Mia Furebring

Vetenskaplig sekreterare

Uppdaterad: 11 januari 2024

Annonser

Annonser