Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

Om du vill registrera i kvalitetsregistret – klicka här.
För att komma till lathundarna för respektive kvalitetsregister – klicka här.
För att komma till årsrapporter – klicka här.
Patientenkät meningiter – enkätformulär
Patientenkät endokardit – enkätformulär

OBS! från och med 2019-04-15 tas möjligheten till klinikinloggning i Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar bort. Därefter måste all inloggning ske med personliga SITHs-kort. Läs mer här.

Vi kommer att successivt införa nya inmatningsformulär för alla delregister. De nya inmatningsformulären för pneumoni respektive svår sepsis infördes 2017-03-13 (”version 2017”). Notera att de gamla inmatningsformulären tillsvidare finns kvar men de kan inte användas för inmatning. Nya inmatningsformulär för bakteriell meningit resp. endokardit infördes fr.o.m. januari 2018. För dessa åkommor ska man välja de nya formulären för patienter vårdade fr.o.m. 2018 medan tidigare patienter redovisas i gamla formulären (det framgår exakt hur göra då man öppnar formulären). Nya papperslathundar för dessa delregister finns på denna hemsida samt på registersidan. Observera  att de gamla lathundarna inte helt stämmer med de nya inmatningsformulären. Se således till att använda de nya lathundarna om du inte matar in i systemet direkt, vilket senare  vi dock rekommenderar i första hand.
De nya formulären ska underlätta inmatning och minska möjligheterna till felinmatningar. Antalet uppgifter att mata in i pneumoniformuläret har att minskat med 1/3.
Formuläret för protesinfektioner arbetar vi med. Här blir det fråga om en omfattande förändring av formuläret som förhoppningsvis är klar till nyåret 2019.
Vi arbetar också med en strukturerad epikrismall för pneumoni. När denna mall införs i journalsystemen finns möjlighet till automatisk överföring av data till infektionsregistret. Mallen infördes vid infektionskliniken i Örebro under våren 2017 men kopplingen till registret är inte klar än. Om den visar sig fungera så bra som vi tänkt oss så ska vi sedan försöka övertyga övriga journalsystemägare att införa mallen i sina system.
plocka önskade data ur en ostrukturerad journal. Vi har börjat titta på den möjligheten.

De nya inmatningsformulären medför att även utdatarapporterna måste göras om (för att hämta data ur både nya och gamla formulär). Detta arbete pågår f.n. och är i skrivandets stund färdigt för patientenkäten vid bakteriell meningit samt för sepsis.

Om Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar
Detta kvalitetsregister startades 2007 på initiativ av Tomas Vikerfors. ”Andlig” ägare till registret är Infektionsläkarföreningen men formellt är det Region Örebro län som är ansvarigt för registret eftersom det måste vara en myndighet. Registret består av 6 delregister: Pneumoni, bakteriell meningit, endokardit, infektion i nativ led, infektion i protesled samt sepsis/septisk chock. För dessa sjukdomar har Infektionsläkarföreningen tagit fram vårdprogram. Valet av sjukdomar baseras på att de är viktiga för infektionsspecialiteten antingen kvantitativt (pneumoni) eller kvalitativt (övriga). Registret för infektioner i nativa leder avslutades för inmatning under 2015. Återstår således fem aktiva delregister

Dataplattformen för registret heter Comporto och har köpts in från företaget Force12 (tidigare Avensia innovation) i Lund. Plattformen sköts nu av Registercentrum Syd i Lund till vilket centrum vi är knutna.

Registret har en styrgrupp som består av sammankallande i programgrupperna i ovannämnda vårdprogram, en registeransvarig, sekreterare samt ett antal sjuksköterskor (se nedan).

Verksamheten finansieras av bidrag från staten och SKL.

Till registret rapporterar alla landets infektionskliniker (motsv.) men i mycket varierande grad. Till delregistret för ledprotesinfektioner är det flera kliniker som ej rapporterar in några fall. Delregistren för bakteriell meningit, endokardit och svår sepsis visar en lovande utveckling. Dessa register har acceptabel täckning. Bortsett från ledregistret är annars pneumoniregistret problembarnet med en täckningsgrad som sannolikt inte är högre än runt 60%. Problemet är att läkarna inte tycker sig ha tid att fylla i det ganska omfattande formuläret för denna vanliga vårdorsak (notera dock att det nya inmatningsformuläret för pneumoni är c:a 1/3 mindre).

Inloggning till Comporto ska ske med hjälp av tjänstekort (s.k. SITHs-kort). En färsk genomgång visar att fortfarande enstaka  inloggningar sker med den gamla (oacceptabla) klinikinloggningen. Första gången man loggar in med tjänstekortet ska man registrera sig, en mycket enkel procedur. Därefter behöver dock registreringen attesteras innan du kan börja använda inloggningen. Varje klinik bör därför ha en behörighetsadministratör. Möjligheten till klinikinloggning kommer, som framgår överst, att tas bort 2019-04-15. För utförligare information om detta; läs mer.

Patientenkät: Ett önskemål från SKL är att kvalitetsregister också ska innehålla patientrapporterade data. Vi har därför sedan 2013 en studie där alla patienter som vårdats för samhällsförvärvad bakteriell meningit får fylla i en enkel enkät med frågor kring allmäntillståndet. Vi har inte lyckats finna någon validerad enkät avsedd för meningiter så vi använder en mer allmänt hållen enkät (EQ5D5L) som vi kombinerat med några frågor mer specifika för meningit. C.a 6 månader efter utskrivningen får patienterna igen samma enkät. Registret står för det utskicket.

Vi har bara fått in enkätsvar från c:a 1/5 av meningitpatienterna. Om det beror på att patienterna inte önskar svara eller på att vårdpersonalen glömt ge dem enkäten kan vi naturligtvis inte avgöra (men tror mest på det senare).

Fr.o.m. 2019 inför vi en motsvarande enkät för patienter vårdade för endokardit.

Enkätformulären (bakteriell meningit resp. endokardit) laddas ned från Infektionsläkatföreningens hemsida.
infektion.net/kvalitetsregister/patientenkät. Ifylld enkät skickas till registrets sekreterare:
Anna Johannson, Infektionskliniken, USÖ, 70185 Örebro,

Kvalitetsmål finns framtagna för respektive delregister och går att läsa som länk på Comportos sida. Kvalitetsmålen är en del i förbättrad analys av data och ambitionen är att dessa mål ska kunna användas på ett konkret sätt i förbättrings- och utvecklingsarbetet på klinikerna. Kvalitetsmålen har delvis reviderats under 2014.

Om du vill använda registermaterial till forskning kan du läsa hur du går till väga i registerreglerna.

Kvalitetsregister har just detta namn för att avsikten är att studera vårdkvalitet vilket, i sin tur, ska leda till analys och förbättringar. Det är därför viktigt att de enskilda klinikerna gör sådana analyser. De årsrapporter från delregistren som presenteras här har tidigare varit på nationsnivå och säger inget om den egna kliniken. Från och med 2014 (dvs rapporterna för 2013) har vi börjat redovisa data även på kliniknivå. Förutom att årsrapporterna finns på denna hemsida så har de också publicerats som ett supplement till Infektionsläkaren och distribueras därför till alla medlemmar i Infektionsläkarföreningen och till alla infektionskliniker. En stående programpunkt vid Infektionsläkarföreningens vårmöte/infektionsveckan är också redovisningar från kvalitetsregistret.

På Comporto finns därutöver möjlighet att studera den egna klinikens rapporteringar och jämföra dem med hela landet respektive med valfri annan klinik eller med den egna kliniken under annan period. Det finns två olika sätt att göra detta, se figurer nedan. I menyerna uppe till höger på Comporto kan man välja rapporter/registerrapporter varvid man kan studera ett urval av parametrar under valfri tidsperiod och jämföra med hela landet, med valfri annan klinik eller med den egna kliniken under annan period.. I dagsläget (dec 2018) är det bara sepsisrapporterna som är fullständiga. Rapporterna från övriga delregister tar, än så länge, bara med data från det gamla formuläret.  Begränsningen i övrigt är att man inte kommer åt alla inrapporterade parametrar. Vill man komma åt dessa så kan man gå in på samma ställe som vid inrapportering av fall men där i stället välja ”Sök poster”. I denna vy kan man få fram alla rapporter med önskade parametrar från den egna kliniken under valfri tidsperiod. Däremot kommer man inte åt andra klinikers data respektive hela landets. En annan begränsning är att f.n. måste man gå in i ”Sök poster” i både gamla resp. nya inmatningsformulären om man vill studera data från tidsperioder som innefattar båda formulärversionerna.

Hör gärna av er till någon av oss i styrgruppen med frågor och förslag!

Lars Olaison lars.olaison@infect.gu.se Endokardit
Martin Glimåker martin.glimaker@karolinska.se Meningit
Jesper Svefors jesper.svefors@rjl.se Svår sepsis/septisk chock
Staffan Tevell staffan.tevell@liv.se Ledinfektioner
Simon Athlin simon.athlin@regionorebrolan.se Pneumoni
Anna Grahn
anna.m.grahn@vgregion.se Kontaktperson i SILF:s styrelse
Maria Sjöberg maria.sjoberg@regionorebrolan.se Omvårdnadsfrågor
Jessica Hjalmarsson jessica.hjalmarsson@regionostergotland.se Omvårdnadsfrågor
Christina Wennerholm christina.wennerholm@regionostergotland.se Omvårdnadsfrågor
Per Arneborn per.arneborn@regionorebrolan.se Registerhållare
Anna Johansson
anna.johansson7@regionorebrolan.se Sekreterare
Eva-Marie Olsson eva-marie.olsson2@regionorebrolan.se Sekreterare

Örebro 2018-12-07
Per Arneborn