Höstutbildning 2018 Antibiotika och antibiotikaresistens

Regler för publicering av föreläsningskopior
1. Föreläsaren skall ha godkänt publicering. Allt material som ex. tabeller, bilder som hämtats på nätet (copyrightskäl) och patientfall som skulle kunna vara identifierbara tas bort.
2. Publicering sker först efter godkännande av styrelsemedlem.
3. Kvarligger på hemsidan i högst ett år.


Föreläsningar från höstutbildningen ”Antibiotika och antibiotikaresistens” på Hesselby Slott 2018

Antibiotikaresistens, vårdhygien och evidens – Anders Johansson

Antibiotikaresistens – Christian G. Giske

Antibiotikakoncentrationsmätningar som vägledning till individanpassad dosering – Erik Eliasson

Behandling av infektioner med multiresistenta gramnegativer – Daniel Bremell och Thomas Tängdén

Behandling av bakteriella infektioner i framtiden och nya antibiotika – Daniel Bremell och Thomas Tängdén

Fallseminarium – Elisabet Nielsen och Thomas Tängdén

PK/PD aspekter på antibiotikadosering, fokus på den svårt sjuka patienten – Elisabet Nielsen