• hostutbildning_Orenas_Slott_2021

    Höstutbildning i Infektioner hos immunsupprimerade. Möt hösten på Örenäs slott i Skåne 29-30 september 2021. Höstutbildningen behandlar ämnen som Immunförsvaret vid immunsuppression, febril neutropeni, opportunistiska bakteriella infektioner och pneumonier, invasiva svampinfektioner, toxoplasmos, diarré vid immunsuppression, virusinfektioner hos immunsupprimerade och tropiska infektioner.Anmälan till Maria Menonen på Hansens på mejl: maria.menonen@hansen.se. Ange: Namn, klinik, mobilnummer, specialkost, fakturaadress samt fakturareferens. Välkomna!
  • fallseminarium-augusti-2021

    Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 30-31 augusti 2021 anordnas ett seminarium för 30 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till ämnesspecifika ST-kurser. I checklistan rekommenderas att man deltar i fallseminarium en till två gånger under sin ST.
  • Banner_2021

    Infektionsveckan & Mikrobiologiskt vårmöte samarrangeras av Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF), Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor (IFIS) och de tre mikrobiologiska föreningarna: Föreningen för Klinisk Mikrobiologi (FKM), Riksföreningen för Mikrobiologi (RFM) och Svenska Föreningen för Mikrobiologi (SFM).
Närmast i kalendern
Senaste nytt

Nationellt vårdprogram covid19 v3.0

Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19 är nu reviderat och uppdaterat (version 3.0, juni 2021). Stort tack för alla kloka remissvar och förslag på förbättringar. Arbetsgrupperna tar gärna emot förslag på ytterligare justeringar och förbättringar löpande. Skicka i så fall synpunkter till ordförande i... Läs mer

Utkast till nationellt vårdprogram för vaccination mot Covid-19 vid immunsuppresion

Vårprogrammet är en genomgång av alla publikationer och internationella riktlinjer och finns nu på hemsidan. Dokumentet ligger för närvarande ute på remiss hos berörda specialitetsföreningar och en än mer färdig version kommer att publiceras under hösten. Synpunkter tas tacksamt emot av programgruppen för vaccination, genom... Läs mer

Uppdaterat vårdprogram – Infektiös Endokardit

Vårdprogrammet för Infektiös Endokardit har utarbetats av en arbetsgrupp inom Svenska Infektionsläkarföreningen och publicerades första gången 2002. Dokumentet uppdateras regelbundet och den nu föreliggande versionen 2021 utgör den sjätte revisionen. Rekommendationer om i vilka situationer partiell peroral behandling kan komma i fråga vid endokardit har... Läs mer