Utlysning av stipendium från Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond

Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse.
Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartannat år för bidrag till studieresa eller medicinsk konferens. För utdelning disponeras 9/10 av stiftelsens tillgängliga avkastning.
Behörig att söka är infektionsläkare, specialist eller läkare under specialistutbildning, samt annan personal på svensk infektionsklinik (med minst 3 års arbete inom samma klinik). Vid val av stipendiat tas hänsyn främst till den nytta som tillförs specialiteten genom de kunskaper som stipendiaten inhämtar. Beviljat bidrag betalas ut mot kvitto av erlagda kostnader.

Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 22 000 kr. Skriftlig ansökan med

  1. Kortfattad meritförteckning (max en sida) samt
  2. Beskrivning av målsättningen/syftet med resan/konferensen (max en sida)

Ovanstående skall insändas elektroniskt till Vetenskaplige sekreteraren Anita Hällgren, epost: anita.hallgren@liu.se

Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2016. (Förlängd ansökningstid t om 10/3)