Utlysning av stipendium från Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond

Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse. Vid val mellan olika sökande tas främst hänsyn till den nytta för infektionsspecialiteten som tillförs av de kunskaper den sökande kan inhämta under sin studieresa. Resebidraget får inte tillfalla samma person som erhållit stipendiet tidigare.

Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartannat år för bidrag till studieresa eller medicinsk konferens. För utdelning disponeras 9/10 av stiftelsens tillgängliga avkastning.

Behörig att söka är infektionsläkare, specialist eller läkare under specialistutbildning, samt annan personal på svensk infektionsklinik (med minst 3 års arbete inom samma klinik). Vid val av stipendiat tas hänsyn främst till den nytta som tillförs specialiteten genom de kunskaper som stipendiaten inhämtar. Beviljat bidrag utbetalas senast inom ett år mot företeende av kvitto för erlagda kostnader.

Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 25 000 kr. Skriftlig ansökan med

  1. Kortfattad meritförteckning (max en sida) samt
  2. Beskrivning av målsättningen/syftet med resan/konferensen (max en sida)

Ovanstående skall insändas elektroniskt till Vetenskaplige sekreteraren Mia Furebring, epost: mia.furebring@medsci.uu.se.

Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2019.