Utlysning av Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar – 2019

Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut
stipendium inom området infektionssjukdomar – ”Pfizerstipendiet”.
Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska
Infektionsläkarföreningen att användas för forsknings- eller utvecklingsprojekt
kopplat till infektionsområdet. Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande.
2019 års stipendiebelopp uppgår till totalt 75 000 kr.
Ansökan insändes elektroniskt till Svenska Infektionsläkarföreningens vetenskaplige
sekreterare Mia Furebring, epost: mia.furebring@medsci.uu.se, senast den 1 mars 2019.

Ansökan skall innehålla:
Summarisk curriculum vitae (max en sida) med publikationslista.
Forskningsplan strukturerad med följande rubriker: Bakgrund, Syfte, Frågeställning,
Metod, Arbetsplan, Preliminära resultat och Betydelse (sammanlagt max fem sidor).
Kortfattad beskrivning av hur stipendiet skall användas (max en sida)

Övrig information:
Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas skriftligen inom ett år till Pfizer
och Infektionsläkarföreningens styrelse.
Stipendiet utlyses genom annons i Svenska Infektionsläkarföreningens medlemstidning
i god tid före sista ansökningsdag. Föreningen ansvarar för kungörelse i medlemstidningen.
Beslutet meddelas till den sökande skriftligen innan stipendiet offentliggjorts.
Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av representant från Pfizer AB i samband
med Infektionsveckan i maj månad eller vid nästkommande årsmöte.
Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.