Nyhetsuppdateringar

Prenumerera på våra nyheter. Fyll i din e-post nedan.

 • Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2018

  För mer information besök mötets hemsida, http://infektionmikro2018.se.
  Där kommer program och information läggas ut fortlöpande.

  Anmälan till mötet är nu öppen. Anmäler dig gör du via denna länk.

  Call for abstract!

  Anmälan av abstract är nu stängd!

 • Kurs i Klinisk Virologi , Smögen 20-23 augusti 2018

  20-23 augusti 2018

  Vi upprepar vår kurs i klinisk virologi, för ST-läkare i infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi.

  Liksom förra gången är kursen Lipus-certifierad och kan användas som del i ST-utbildning. Denna gång är kursen också godkänd som forskarutbildningskurs för doktorander vid Göteborgs Universitet (kan sökas även av doktorander från andra lärosäten).

  Läs mera här (pdf)

 • ST-läkarrepresentant i Infektionsläkarföreningens specialistutbildningskommitté (SPUK)

  SPUK arbetar med utbildningsfrågor för ST i infektionssjukdomar. SPUKs verksamhet innefattar bl.a. att samordna SK-kurser, anordna fallseminarium samt ungt forum på infektionsveckan en gång/år. Utöver detta har SPUK kontakt med Socialstyrelsen, uppdaterar checklistor samt gör ST-tentan. Nu söker vi en ny ST-läkarrepresentant till SPUK. Detta ger bra insikt i ST-utbildningen och möjlighet att påverka. Vi träffas en gång/termin i Stockholm.

  Vid intresse kontakta helena.hetta@umu.se

 • Ungt forum

  29/5-2018
  Ungt forum anordnas i samband med Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte i Karlstad. SILF och SPUK välkomnar alla ST-läkare och underläkare inom infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi.

  Läs mer här (pdf)

 • Fallseminarium på Teleborgs slott i Växjö

  27-28/8 - 2018
  Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 27-28:e augusti anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till SK-kurser.

  Välkommen med anmälan senast den 30:e april via mail till maria.menonen@hansen.se

  Läs mer här (pdf)

 • Vårutbildning Endokardit på Ulfsunda slott

  Det finns ytterligare några platser tillgängliga på SILFs fortbildningskurs i Endokardit på Ulfsunda slott 19-21 mars. 

  http://infektion.net/sites/default/files/pdf/Annons_Endokardit_Ulfsunda-2018.pdf

  Anmälan till Maria Menonen: maria.menonen@hansen.se

  Väl mött!
  Maria Furberg

 • Utlysning av Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar - 2018

  Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar - ”Pfizerstipendiet”. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen att användas för forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande.  2018 års stipendiebelopp uppgår till totalt 75 000 kr.

  Ansökan insändes elektroniskt till Svenska Infektionsläkarföreningens vetenskaplige sekreterare Anita Hällgren, epost: anita.hallgren@liu.se, senast den 1 mars 2018.

  Ansökan skall innehålla:

  Summarisk curriculum vitae (max en sida) med publikationslista.

  Forskningsplan strukturerad med följande rubriker: Bakgrund, Syfte, Frågeställning, Metod, Arbetsplan, Preliminära resultat och Betydelse (sammanlagt max fem sidor).

  Kortfattad beskrivning av hur stipendiet skall användas (max en sida)

  Övrig information: Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas skriftligen inom ett år till Pfizer AB och Infektionsläkarföreningens styrelse. Stipendiet utlyses genom annons i Svenska Infektionsläkarföreningens medlemstidning i god tid före sista ansökningsdag. Föreningen ansvarar för kungörelse i medlemstidningen. Beslutet meddelas till den sökande skriftligen innan stipendiet offentliggjorts.

  Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av representant från Pfizer AB i samband med Infektionsveckan i maj månad eller vid nästkommande årsmöte. Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.

   

 • Utlysning av stipendium från Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond

  Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse. Vid val mellan olika sökande tas främst hänsyn till den nytta för infektionsspecialiteten som tillförs av de kunskaper den sökande kan inhämta under sin studieresa. Resebidraget får inte tillfalla samma person som erhållit stipendiet tidigare.

  Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartannat år för bidrag till studieresa eller medicinsk konferens. För utdelning disponeras 9/10 av stiftelsens tillgängliga avkastning.

  Behörig att söka är infektionsläkare, specialist eller läkare under specialistutbildning, samt annan personal på svensk infektionsklinik (med minst 3 års arbete inom samma klinik). Vid val av stipendiat tas hänsyn främst till den nytta som tillförs specialiteten genom de kunskaper som stipendiaten inhämtar. Beviljat bidrag utbetalas senast inom ett år mot företeende av kvitto för erlagda kostnader.

  Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 20 000 kr. Skriftlig ansökan med

  1. Kortfattad meritförteckning (max en sida) samt
  2. Beskrivning av målsättningen/syftet med resan/konferensen (max en sida)

   

  Ovanstående skall insändas elektroniskt till Vetenskaplige sekreteraren Anita Hällgren, epost: anita.hallgren@liu.se

  Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2018.

   

 • Kallelse till Ordinarie årsmöte för Svenska Infektionsläkarföreningen

 • Utlysning av RAF-stipendiet 2018

  Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet är instiftat på initiativ av "Referensgruppen för Antibiotikafrågor" och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet är att skapa en möjlighet för att utveckla och fördjupa kunskaper inom antibiotikaanvändning.
  Nomineringar av lämpliga personer skickas till jens.eriksson@gotland.se senast den 28 februari 2018.
  Nomineringen skall innehålla en kort motivering och ett CV för den nominerade.
  Jens Eriksson
  Facklig Sekreterare, SILF

 • Nu planeras en ny revidering av vårdprogrammet för sepsis och programgruppen efterlyser nya medlemmar

  Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer och intresserade kan höra av sig. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Vid inval i programgruppen är målet att försöka uppnå en representativ geografisk spridning och jämn könsfördelning parallellt med hög vetenskaplig kompetens och omfattande klinisk erfarenhet samtidigt som gruppmedlemmars kunskap måste täcka hela kunskapsfältet. Nya gruppmedlemmar bör innan inträde i programgruppen ha godkännande av respektive klinikchef för deltagande med avsatt tid för möten.

  Intresseanmälningar skickas till styrelsens vice ordförande Anna Grahn (kontaktuppgifter finns på Infektion.net) senast 2018-03-01. För mer information, kontakta sammankallande för programgruppen, Patrik Gille-Johnson, Danderyds sjukhus, patrik.gille-johnson@sll.se."

 • Stipendium från Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

  Föreningen har beslutat att utlysa ett stipendium á 30 000 kr

  Syfte
  Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie typ pilotstudie eller ”minor field study” inom områdena tropikmedicin eller internationell hälsa företrädelsevis i endemiskt område. Det kan också användas som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie. Det är inte avsett som kompletterande finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller som bidrag för kongress eller mötesresa.

  Vilka är berättigade att söka
  Yngre, icke disputerade studenter/yrkesverksamma.

  Vad ska ansökan innehålla och vart ska den skickas
  Projektbeskrivning på svenska eller engelska med rubrikerna bakgrund, syfte, material och metoder, preliminära resultat, tidsplanering, projektbudget inklusive ev annan finansiering och nyckelreferenser (max 2+1 sida). Kort CV (max 1 sida). Ansökan mailas till urban.hellgren@sll.se

  Hur bedöms ansökningarna
  Ansökningarna bedöms av tre medlemmar i stipendiekommittén utsedd av föreningen. Kommittémedlemmarna rangordnar ansökningarna efter projektets vetenskapliga kvalitet och potential, dels efter sökandes behov av ekonomiskt stöd.

  Hur annonseras stipendierna?
  Stipendiet  annonseras på föreningens hemsida och på infektionsläkarföreningens hemsida. Mail kommer att skickas till samtliga klinikchefer inom infektionsmedicin i Sverige, till institutioner och nätverk där forskning bedrivs inom tropikmedicin/internationell hälsa.

  Deadline och utdelning
  Sista ansökningsdag är första april 2018. Eventuell utdelning av stipendium meddelas ansökanden under maj månad och medlen utdelas i samband med föreningens årsmöte.

  Redovisning
  Stipendiaten förväntas utföra projektet inom ett år efter utdelningen och därefter inkomma med en skriftlig redovisning som kan publiceras på föreningens hemsida, och även vara beredd att ge en muntlig redovisning om så önskas.

 • Information till SILF:s medlemmar angående medlemskap i Svenska Läkaresällskapet (SLS):

  Som många av er vet pågår det diskussioner angående obligatoriskt medlemskap i SLS för sektionerna (varav SILF är en) med deras medlemmar. Huvudanledningen är att det annars föreligger ett demokratiskt underskott då SLS representerar större delen av läkarkåren. En motivering från SLS-ordföranden Stefan Lindgren föreligger i senaste numret (4-2017) av Infektionsläkaren.

  Efter att ha vägt för- och nackdelar mot varandra ställer vi i SILF:s styrelse oss positiva till obligatoriskt medlemskap i SLS. Vi mottager gärna nu synpunkter från SILF:s medlemmar inför det att frågan kommer att avgöras SLS fullmäktigemöte i maj där vi som förening har rösträtt. Här kan ni läsa igenom information från SLS och sedan kan ni skicka synpunkter via mail till ordf Göran Günther (goran.gunther@akademiska.se) senast den 1 mars 2018.

  Styrelsen

 • Ansökningsperiod för projektanslag

   Påminnelse om att det just nu är ansökningsperiod för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder. Sista ansökningsdag är den 1 februari. Sökande ska vara medlem i SLS både 2017 och 2018 (för ansökan till SSAC krävs inte medlemskap i SLS men istället ska man vara medlem i NSCMID).

  Ansökningsperiod 1 december 2017 – 1 februari 2018 för:

  • Svenska Läkaresällskapets projektanslag för medicinsk forskning
  • Svenska Läkaresällskapets post doc-stipendier för medicinsk forskning
  • Bengt Ihres Fond (vetenskaplig forskning inom medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi) - Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse
  • Björklunds fond (för forskning om ALS och liknande/besläktade neurologiska sjukdomar) -   Projektanslag
  • Cronqvists stiftelse (medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar, i första hand retinitis pigmentos och i andra hand övriga ögonsjukdomar) -   Projektanslag
  • Gastroenterologisk Forskningsfond (medicinsk forskning inom gastroenterologi) -   Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse
  • Paul Frenckners Fond (forskning rörande öron- näs- och hals-sjukdomar) -   Resebidrag till forskningsvistelse
  • SSAC foundation (research related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, antiviral, antimycotic or antiparasitic agents) - Research grant. Applicants must be members of NSCMID

  SLS post doc-stipendium kan enbart sökas för vistelse vid utländsk institution. Stipendiet kan sökas för minst tre och högst tolv månader per ansökningstillfälle och kan erhållas maximalt två gånger per sökande

  Ytterligare information fås via följande länk: 
  http://www.sls.se/vetenskap/aktuella-utlysningar/

   

 • Nominering av medlemmar till vårdprogramgrupp UVI

  Nu planeras en ny revidering av vårdprogrammet för UVI hos vuxna och programgruppen efterlyser nya medlemmar.

  Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer och intresserade kan höra av sig. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Vid inval i programgruppen är målet att försöka uppnå en representativ geografisk spridning och jämn könsfördelning parallellt med hög vetenskaplig kompetens och omfattande klinisk erfarenhet samtidigt som gruppmedlemmars kunskap måste täcka hela kunskapsfältet. Nya gruppmedlemmar bör innan deras inträde i programgruppen ha fått bekräftat från respektive klinikchef att tid kan avsättas för aktivitet i programgruppen.

  Intresserade kan kontakta sammankallande för programgruppen, Torsten Sandberg, Göteborg för mer information. Intresseanmälningar skickas till styrelsens vice ordförande Anna Grahn (kontaktuppgifter finns på Infektion.net) och bör vara framme innan 2017-12-01.

 • Fortbildningskurs Endokardit

  19-21/3 2018, Ulfsunda Slott

  Årets fortbildningskurs blir en repris av fjolårets uppskattade kurs om endokardit. 

  Kursen berör klinik, diagnostik och behandling med fördjupningar inom bland andra följande områden: 

  • Ekokardiografisk diagnostik
  • Nya diagnostiska metoder: PET-CT och DT hjärta
  • CIED-infektioner och behandling av biofilm
  • Thoraxkirurgiska övervägningar
  • Svampendokardit
  • Graftinfektioner
  • Antibiotika vid endokardit

  Sista anmälningsdag är söndag 21 januari 2018. 

  Inbjudan | Anmälningsblankett

 • ESPID 2018

  May 28 – June 2 in Malmö, Sweden.

  36​th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2018)

 • MIMS Clinical Research Fellows Programme

  Forskningsintresserade läkare inom infektionsmedicin sökes till MIMS Clinical Research Fellows Programme.

  För att ytterligare kunna stärka kopplingen mellan grundforskning och klinik på nationell nivå har MIMS initierat ett program för Clinical Research Fellows (MIMS CRF) som erbjuder forskningsresurser till kliniskt verksamma läkare. Programmet avser att stärka den kliniska forskningen inom det infektionsmedicinska området genom att engagera läkare som kan medverka till en fruktbar translationell samverkan mellan kliniker och grundforskning.

  Läs mer här (pdf)

 • Vårdprogram för Clostridium difficile

  Nyskrivet vårdprogram för Clostridium difficile-infektioner finns nu publicerat på hemsidan, under fliken vårdprogram.

 • Kvalitetsrapporter

  Årsrapporterna för Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar (”infektionsregistret”) finns nu att läsa på http://www.infektion.net/rapporter-kvalitetsregistret. De kommer också att skickas ut i pappersform som ett supplement till nr 3 av Infektionsläkaren.
  Per Arneborn

Sidor