Pfizerstipendiet 2016

Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar.
Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen för utfört forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande á 25 000 kr, den sammanlagda stipendiesumman kan som mest uppgå till totalt 75 000 kr. 2016 års stipendiebelopp uppgår till totalt 75 000 kr.

Ansökan insändes elektroniskt till Svenska Infektionsläkarföreningens vetenskaplige sekreterare Anita Hällgren, epost: anita.hallgren@liu.se, senast den 1 mars 2016. (Förlängd ansökningstid t om 10/3 2016)

Ansökan bör innehålla:

  1. Summarisk curriculum vitae (max en sida) med publikationslista,
  2. Forskningsplan strukturerad med följande rubriker: Bakgrund, Syfte, Frågeställning, Metod, Arbetsplan, Betydelse (sammanlagt max fem sidor).
  3. Kortfattad beskrivning av hur stipendiet skall användas (max en sida)

Övrig information: Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas skriftligen inom ett år till Pfizer AB och Infektionsläkarföreningens styrelse. Stipendiet utlyses genom annons i Svenska Infektionsläkarföreningens medlemstidning i god tid före sista ansökningsdag. Föreningen ansvarar för kungörelse i medlemstidningen. Beslutet meddelas till den sökande skriftligen innan stipendiet offentliggjorts.

Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av Lars Nyman i samband med Infektionsveckan i maj månad eller vid nästkommande årsmöte. Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.