Nya medlemmar till vårdprogramgrupp Endokardit

En revidering av vårdprogrammet för infektiös endokardit planeras med start hösten 2019 och programgruppen välkomnar intresseanmälan från nya medlemmar.

Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer och intresserade kan höra av sig. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Vid inval i programgruppen är målet att försöka uppnå en representativ geografisk spridning och jämn könsfördelning parallellt med hög vetenskaplig kompetens och omfattande klinisk erfarenhet samtidigt som gruppmedlemmars kunskap måste täcka hela kunskapsfältet. Nya gruppmedlemmar bör innan deras inträde i programgruppen ha fått bekräftat från respektive klinikchef att tid kan avsättas för aktivitet i programgruppen.

Intresserade kan kontakta sammankallande för programgruppen, Ulrika Snygg-Martin, Göteborg för mer information. Intresseanmälningar skickas till styrelsens vice ordförande Anna Grahn (kontaktuppgifter finns på Infektion.net) och bör vara framme innan 2019-05-01