Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

För att komma till lathundarna för respektive kvalitetsregister - klicka här.
För att komma till årsrapporter - klicka här.
Om du vill komma till själva kvalitetsregistret - klicka här.
Pilotstudie patientenkät meningiter. Patientinformation.
• Pilotstudie patientenkät meningiter. Enkätformulär.

Nyheter i Infektionsregistret!
Vi kommer att successivt införa nya inmatningsformulär för alla delregister. De nya inmatningsformulären för pneumoni respektive svår sepsis infördes 2017-03-13. Notera att de gamla inmatningsformulären tillsvidare finns kvar men inte ska användas för inmatning. Använd de formulär för pneumoni resp. sepsis som innehåller 2017 i namnet. Samtidigt lade vi ut nya lathundar för dessa delregister på denna hemsida samt på registersidan. Observera  att de gamla lathundarna inte helt stämmer med de nya inmatningsformulären. Se således till att använda de nya lathundarna om du inte matar in i systemet direkt, vilket senare  vi rekommenderar i första hand.
De nya formulären ska underlätta inmatning och minska möjligheterna till felinmatningar. Antalet uppgifter att mata in i pneumoniformuläret har att minskat med 1/3.
De nya inmatningsformulären för bakteriell meningit och endokardit kommer att införas senare under våren 2017. Formuläret för protesinfektioner arbetar vi med så det kanske inte blir färdigt förrän till hösten.
Vi arbetar också med en strukturerad epikrismall för pneumoni. När denna mall införs i journalsystemen finns möjlighet till automatisk överföring av data till infektionsregistret. Mallen kommer att införas vid infektionskliniken i Örebro under våren 2017. Om den visar sig fungera så bra som vi tänkt oss så ska vi sedan försöka övertyga övriga journalsystemägare att införa mallen i sina system.

Om Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar
Detta kvalitetsregister startades 2007 på initiativ av Tomas Vikerfors. ”Andlig” ägare till registret är Infektionsläkarföreningen men formellt är det Region Örebro län som är ansvarigt för registret eftersom det måste vara en myndighet. Registret består av 6 delregister: Pneumoni, bakteriell meningit, endokardit, infektion i nativ led, infektion i protesled samt svår sepsis/septisk chock på IVA. För dessa sjukdomar har Infektionsläkarföreningen tagit fram vårdprogram. Valet av sjukdomar baseras på att de är viktiga för infektionsspecialiteten antingen kvantitativt (pneumoni) eller kvalitativt (övriga). Registret för infektioner i nativa leder avslutades för inmatning under 2015. Återstår således fem aktiva delregister

Dataplattformen för registret heter Comporto och har köpts in från företaget Force12 (tidigare Avensia innovation) i Lund.

Registret har en styrgrupp som består av sammankallande i programgrupperna i ovannämnda vårdprogram, en registeransvarig, sekreterare samt ett antal sjuksköterskor (se nedan).

Verksamheten finansieras av bidrag från staten och SKL.

Till registret rapporterar alla landets infektionskliniker (motsv.) men i mycket varierande grad. Till delregistret för ledprotesinfektioner är det flera kliniker som ej rapporterar in några fall. Delregistren för bakteriell meningit, endokardit och svår sepsis visar en mer lovande utveckling. Den totala täckningsgraden har vi dock ingen siffra på eftersom vi har haft svårt att få fram data på hur många vårdepisoder som borde ha rapporterats. En jämförelse mellan Socialstyrelsens patientregister och meningitregistret på pneumokockmeningiter talar för en täckningsgrad på c:a 80%. Bortsett från ledregistret är annars pneumoniregistret problembarnet med en täckningsgrad som sannolikt inte är högre än runt 60%. Problemet är att läkarna inte tycker sig ha tid att fylla i det ganska omfattande formuläret för denna vanliga vårdorsak (notera dock att det nya, nyligen införda, inmatningsformuläret för pneumoni är c:a 1/3 mindre).

Inloggning till Comporto ska ske med hjälp av tjänstekort (s.k. SITHs-kort). En färsk genomgång visar att fortfarande majoriteten av inloggningarna sker med den gamla (oacceptabla) klinikinloggningen. Första gången man loggar in med tjänstekortet ska man registrera sig, en mycket enkel procedur. Därefter behöver dock registrets sekreterare en information från ansvarig person vid din klinik att du är behörig innan du godkänns och kan börja använda inloggningen.
Registrets sekreterare: Linn Wennerstrand-Lindqvist, Infektionskliniken, USÖ, 70185 Örebrolinn.wennerstrand-lindqvist@regionorebrolan.se
Ett önskemål är att varje klinik ska ha en behörighetsadministratör, t.ex. en sekreterare. Arbetsuppgiften är enkel och inte tidskrävande.

Ett kommande önskemål (krav?) från SKL är att kvalitetsregister också ska innehålla patientrapporterade data. Vi har därför att under 2013 startat en studie där alla patienter som vårdats för samhällsförvärvad bakteriell meningit får fylla i en enkel enkät med frågor kring allmäntillståndet. Vi har inte lyckats finna någon validerad enkät avsedd för meningiter så vi använder en mer allmänt hållen enkät (EQ5D5L). Vi har bara fått in enkätsvar från c:a 1/3 av meningitpatienterna. Om det beror på att patienterna inte önskar svara eller på att vårdpersonalen glömt ge dem enkäten kan vi naturligtvis inte avgöra.

Kvalitetsmål finns framtagna för respektive delregister och går att läsa dels som länk på Comportos sida och framgår även på respektive on-line rapport. Kvalitetsmålen är en del i förbättrad analys av data och ambitionen är att dessa mål ska kunna användas på ett konkret sätt i förbättrings- och utvecklingsarbetet på klinikerna. Kvalitetsmålen har delvis reviderats under 2014.

Om du vill använda registermaterial till forskning kan du läsa hur du går till väga i registerreglerna.

Kvalitetsregister har just detta namn för att avsikten är att studera vårdkvalitet vilket, i sin tur, ska leda till analys och förbättringar. Det är därför viktigt att de enskilda klinikerna gör sådana analyser. De årsrapporter från delregistren som presenteras här har tidigare varit på nationsnivå och säger inget om den egna kliniken. Från och med 2014 (dvs rapporterna för 2013) har vi börjat redovisa data även på kliniknivå. Förutom att årsrapporterna finns på denna hemsida så har de också publicerats som ett supplement till Infektionsläkaren och distribueras därför till alla medlemmar i Infektionsläkarföreningen och till alla infektionskliniker. En stående programpunkt vid Infektionsläkarföreningens vårmöte/infektionsveckan är också redovisningar från kvalitetsregistret.

På Comporto finns därutöver möjlighet att studera den egna klinikens rapporteringar och jämföra dem med hela landet respektive med valfri annan klinik eller med den egna kliniken under annan period. Det finns två olika sätt att göra detta, se fig. I menyerna uppe till höger på Comporto kan man välja rapporter varvid man kan studera ett urval av parametrar under valfri tidsperiod och jämföra med hela landet, med valfri annan klinik eller med den egna kliniken under annan period. Begränsningen här är att man inte kommer åt alla inrapporterade parametrar. Vill man komma åt dessa så kan man gå in på samma ställe som vid inrapportering av fall men där i stället välja ”Sök poster”. I denna vy kan man få fram alla rapporter med önskade parametrar från den egna kliniken under valfri tidsperiod. Däremot kommer man inte åt andra klinikers data respektive hela landets.

 

 

Hör gärna av er till någon av oss i styrgruppen med frågor och förslag!

Lars Olaison

lars.olaison@infect.gu.se

Endokardit

Martin Glimåker

martin.glimaker@karolinska.se

Meningit

Jesper Svefors

jesper.svefors@rjl.se

Svår sepsis/septisk chock

Staffan Tevell

staffan.tevell@liv.se

Ledinfektioner

Pontus Nauclér

pontus.naucler@karolinska.se

Pneumoni

Anna Grahn

anna.m.grahn@vgregion.se

Kontaktperson i styrelsen

Maria Sjöberg

maria.sjoberg@regionorebrolan.se

Omvårdnadsfrågor

Jessica Hjalmarsson

jessica.hjalmarsson@regionostergotland.se

Omvårdnadsfrågor

Christina Wennerholm

 christina.wennerholm@regionostergotland.se

Omvårdnadsfrågor

Per Arneborn

per.arneborn@regionorebrolan.se

Registerhållare

Anna Johansson

anna.johansson7@regionorebrolan.se

Sekreterare

Eva-Marie Olsson

eva-marie.olsson2@regionorebrolan.se

Sekreterare

Örebro 2018-01-09
Per Arneborn