Enkät för endokarditpatienter

Fr.o.m. 2019 inför Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar (”Infektionsregistret”) en enkät som vi vill att patienter som vårdats för endokardit ska besvara (i analogi med en motsvarande enkät för patienter som vårdats för bakteriell meningit).
Läs mer här (pdf)