Nyheter: Nyheter

Nya medlemmar till vårdprogramgrupp Endokardit

En revidering av vårdprogrammet för infektiös endokardit planeras med start hösten 2019 och programgruppen välkomnar intresseanmälan från nya medlemmar. Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer och intresserade kan höra av sig. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse. Det är önskvärt att gruppmedlemmar... Läs mer

Nya medlemmar till infektionsläkarföreningens specialistutbildningskommitté (SPUK)

SPUK arbetar med ST-utbildningsfrågor inom infektionssjukdomar. SPUKs verksamhet innefattar bl.a. arbete med det årliga diagnostiska provet, Fallseminarium, studierektorsmöten och Ungt forum. Vi håller även kontakt med Socialstyrelsen avseende målbeskrivningarna och SK-kurser. Nu söker vi 1-2 nya medlemmar till SPUK. Du som söker bör vara specialist... Läs mer

Call for abstract

Sista datum för inlämning av abstract är förlängd till 7/3

Klinikinloggning i Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

OBS! från och med 2019-04-15 tas möjligheten till klinikinloggning i Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar bort. Därefter måste all inloggning ske med personliga SITHs-kort. Läs mer här!

Värdering av peroral behandling vid infektiös endokardit

Med anledning av den nyligen publicerade POET-studien[Iversen 2019] har SILFs arbetsgrupp för infektiös endokardit sammanträtt för att värdera det förändrade kunskapsunderlaget för delvis peroral antibiotikabehandling vid endokardit. I detta dokument ges rekommendationer som ska ses som ett komplement till de som gruppen publicerade i maj... Läs mer

Utlysning av stipendium från Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond

Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse. Vid val mellan olika sökande tas främst hänsyn till den nytta för infektionsspecialiteten som tillförs... Läs mer

Utlysning av Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar – 2019

Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar - ”Pfizerstipendiet”. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen att användas för forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande.... Läs mer

Påminnelse om abstrakt till Infektionsveckan 2019

Det är nu hög tid att skicka in abstrakt till Infektionsveckan! Ju fler som deltar aktivt desto bättre blir mötet. Ni som redan är etablerade och har nationella och internationella samarbeten, presentera era resultat på Infektionsveckan också och var en förebild för oss andra. ST-läkare,... Läs mer

Vi efterlyser nya medlemmar, redo att ta sig an nya uppgifter för vårdprogramgruppen

Nu, med 2018 års revision av Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogram för Led- och skelettinfektioner avslutad, är det dags att blicka framåt. Vi efterlyser nya medlemmar, redo att ta sig an nya uppgifter för vårdprogramgruppen! Målet för sammansättningen av programgruppen är att uppnå en representativ geografisk spridning... Läs mer

Välkommen till Infektionsläkarföreningens vårutbildning på Hesselby Slott, 1–3 april 2019.

Ämnen som kommer att beröras är bland andra: Bakteriella CNS: • Initial handläggning av bakteriell meningit • Hjärnabscess • Neurokirurgiska infektioner • Neuroborrelios Sepsis-3: • Epidemiologi • Erfarenheter av sepsislarm • Initialt omhändertagande • Antibiotikabehandling • Fortsatt vård på avd och IMA, IVA Läs mer