Arbetsgrupp SILF visionsdokument

Visionsdokumentet ”Infektionssjukvård-uppdrag och framtid” skapades 2007 och uppdaterades 2015. Dokumentet är mycket bra och har varit till stor nytta för många infektionskliniker i landet. På ”chefsmötet” i oktober i år diskuterade vi innehållet och bestämde att det vore bra att låta en arbetsgrupp revidera dokumentet och vidareutveckla det. Målet är att ännu tydligare definiera för vilka patienter vård på infektionsklinik eller bedömning av specialist i infektionssjukdomar verkligen gör skillnad, om möjligt ange tydliga mål (som tex att alla patienter med S aureus bakteremi skall bedömas av specialist i infektionssjukdomar inom 24 timmar från positivt odlingssvar eller att det behövs 10-12 vårdplatser på infektion per 100000 invånare i upptagningsområdet för att upprätthålla god vård för patienter med akuta allvarliga och komplicerade infektioner) och förse dokumentet med aktuella referenser.

Arbetsgruppen (ca 8 personer) kommer utses av styrelsen och bör ha representanter från både länssjukhus och universitetssjukhus samt representera olika delar av landet. Det är också viktigt att personer med olika erfarenhet ingår i gruppen, dvs ST-läkare, specialistläkare, akademirepresentanter, och verksamhetschefer. I uppdraget kommer ingå att samla in synpunkter från medlemmarna.
Gruppen kommer starta sitt arbete i slutet av januari och målet är att har ett utkast till reviderat dokument till årsmötet i maj 2019 och ett färdigt dokument i oktober 2019. Vi hoppas att så många som möjligt är intresserade av att vara med och bidra!

Nominering/intresseanmälan skickas till ordförande SILF: lars-magnus.andersson@vgregion.se senast den 17/12
Ange namn, arbetsplats, om du är specialist- eller ST-läkare, eventuella akademiska meriter eller erfarenheter av chefskap, kort motivering (max 100 ord) och epostadress
Endast medlemmar i SILF kan nomineras till arbetsgruppen.

Lars-Magnus Andersson
Verksamhetschef
Överläkare, Docent, MD, PhD
Infektion
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
41685 Göteborg
+46 31 343 58 41