Nyhetsuppdateringar

Prenumerera på våra nyheter. Fyll i din e-post nedan.

 • Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2018

  För mer information besök mötets hemsida, http://infektionmikro2018.se.
  Där kommer program och information läggas ut fortlöpande.

  Anmälan till mötet är nu öppen. Anmäler dig gör du via denna länk.

  Call for abstract!

  Nu är det möjligt att anmäla abstract till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte.
  Klicka här…

 • Information till SILF:s medlemmar angående medlemskap i Svenska Läkaresällskapet (SLS):

  Som många av er vet pågår det diskussioner angående obligatoriskt medlemskap i SLS för sektionerna (varav SILF är en) med deras medlemmar. Huvudanledningen är att det annars föreligger ett demokratiskt underskott då SLS representerar större delen av läkarkåren. En motivering från SLS-ordföranden Stefan Lindgren föreligger i senaste numret (4-2017) av Infektionsläkaren.

  Efter att ha vägt för- och nackdelar mot varandra ställer vi i SILF:s styrelse oss positiva till obligatoriskt medlemskap i SLS. Vi mottager gärna nu synpunkter från SILF:s medlemmar inför det att frågan kommer att avgöras SLS fullmäktigemöte i maj där vi som förening har rösträtt. Här kan ni läsa igenom information från SLS och sedan kan ni skicka synpunkter via mail till ordf Göran Günther (goran.gunther@akademiska.se) senast den 1 mars 2018.

  Styrelsen

 • Ansökningsperiod för projektanslag

   Påminnelse om att det just nu är ansökningsperiod för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder. Sista ansökningsdag är den 1 februari. Sökande ska vara medlem i SLS både 2017 och 2018 (för ansökan till SSAC krävs inte medlemskap i SLS men istället ska man vara medlem i NSCMID).

  Ansökningsperiod 1 december 2017 – 1 februari 2018 för:

  • Svenska Läkaresällskapets projektanslag för medicinsk forskning
  • Svenska Läkaresällskapets post doc-stipendier för medicinsk forskning
  • Bengt Ihres Fond (vetenskaplig forskning inom medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi) - Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse
  • Björklunds fond (för forskning om ALS och liknande/besläktade neurologiska sjukdomar) -   Projektanslag
  • Cronqvists stiftelse (medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar, i första hand retinitis pigmentos och i andra hand övriga ögonsjukdomar) -   Projektanslag
  • Gastroenterologisk Forskningsfond (medicinsk forskning inom gastroenterologi) -   Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse
  • Paul Frenckners Fond (forskning rörande öron- näs- och hals-sjukdomar) -   Resebidrag till forskningsvistelse
  • SSAC foundation (research related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, antiviral, antimycotic or antiparasitic agents) - Research grant. Applicants must be members of NSCMID

  SLS post doc-stipendium kan enbart sökas för vistelse vid utländsk institution. Stipendiet kan sökas för minst tre och högst tolv månader per ansökningstillfälle och kan erhållas maximalt två gånger per sökande

  Ytterligare information fås via följande länk: 
  http://www.sls.se/vetenskap/aktuella-utlysningar/

   

 • Nominering av medlemmar till vårdprogramgrupp UVI

  Nu planeras en ny revidering av vårdprogrammet för UVI hos vuxna och programgruppen efterlyser nya medlemmar.

  Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer och intresserade kan höra av sig. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Vid inval i programgruppen är målet att försöka uppnå en representativ geografisk spridning och jämn könsfördelning parallellt med hög vetenskaplig kompetens och omfattande klinisk erfarenhet samtidigt som gruppmedlemmars kunskap måste täcka hela kunskapsfältet. Nya gruppmedlemmar bör innan deras inträde i programgruppen ha fått bekräftat från respektive klinikchef att tid kan avsättas för aktivitet i programgruppen.

  Intresserade kan kontakta sammankallande för programgruppen, Torsten Sandberg, Göteborg för mer information. Intresseanmälningar skickas till styrelsens vice ordförande Anna Grahn (kontaktuppgifter finns på Infektion.net) och bör vara framme innan 2017-12-01.

 • Fortbildningskurs Endokardit

  19-21/3 2018, Ulfsunda Slott

  Årets fortbildningskurs blir en repris av fjolårets uppskattade kurs om endokardit. 

  Kursen berör klinik, diagnostik och behandling med fördjupningar inom bland andra följande områden: 

  • Ekokardiografisk diagnostik
  • Nya diagnostiska metoder: PET-CT och DT hjärta
  • CIED-infektioner och behandling av biofilm
  • Thoraxkirurgiska övervägningar
  • Svampendokardit
  • Graftinfektioner
  • Antibiotika vid endokardit

  Sista anmälningsdag är söndag 21 januari 2018. 

  Inbjudan | Anmälningsblankett

 • ESPID 2018

  May 28 – June 2 in Malmö, Sweden.

  36​th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2018)

 • MIMS Clinical Research Fellows Programme

  Forskningsintresserade läkare inom infektionsmedicin sökes till MIMS Clinical Research Fellows Programme.

  För att ytterligare kunna stärka kopplingen mellan grundforskning och klinik på nationell nivå har MIMS initierat ett program för Clinical Research Fellows (MIMS CRF) som erbjuder forskningsresurser till kliniskt verksamma läkare. Programmet avser att stärka den kliniska forskningen inom det infektionsmedicinska området genom att engagera läkare som kan medverka till en fruktbar translationell samverkan mellan kliniker och grundforskning.

  Läs mer här (pdf)

 • Vårdprogram för Clostridium difficile

  Nyskrivet vårdprogram för Clostridium difficile-infektioner finns nu publicerat på hemsidan, under fliken vårdprogram.

 • Kvalitetsrapporter

  Årsrapporterna för Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar (”infektionsregistret”) finns nu att läsa på http://www.infektion.net/rapporter-kvalitetsregistret. De kommer också att skickas ut i pappersform som ett supplement till nr 3 av Infektionsläkaren.
  Per Arneborn

 • Dags att nominera kandidater till Infektionsläkareföreningens styrelse!

  Vid årsmötet i samband med Infektionsveckan i Karlstad maj 2018 blir två styrelseposter lediga. Vi söker en ordförande samt en vetenskaplig sekreterare. Är du själv intresserad eller känner du till någon som är lämplig?
  Kontakta oss i valberedningen med dina förslag eller om du har frågor.
  Anna-Karin Lindgren Helsingborg anna-karin.a.lindgren@skane.se
  Magnus Hedenstierna Danderyd magnus.hedenstierna@ki.se

 • Infektionsläkarföreningens höstutbildning

  Antibiotika och antibiotikaresistens
  Högberga Gård, Lidingö, 23–24 oktober 2017
  Info/inbjudan     Anmälan

 • Nyheter i Infektionsregistret!

  2017-03-13 infördes nya inmatningsformulär och lathundar för pneumoni resp sepsis. Tanken är att underlätta inmatning. Läs mer här!

 • Stipendium från Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa. - DEADLINE 1/4

  Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie typ pilotstudie eller ”minor field study” inom områdena tropikmedicin eller internationell hälsa företrädel​sevis i endemiskt område. Det kan också användas som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie. Det är inte avsett som kompletterande finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller som bidrag för kongress eller mötesresa.
  Läs mer här

 • Fallseminarium på ELITE Hotell Eskilstuna

  Fallseminarium på ELITE Hotell Eskilstuna 28-29 augusti 2017

  Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 28-29 augusti ordnas ett seminarium för 20 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till SK-kurser.

  Varmt välkommen med anmälan senast den 31 maj. Detta görs via mail till maria.menonen@hansen.se.

  Läs mer här

 • Rekrytering för vårdprogramgruppen Bakteriella CNS infektioner

  Nu planeras en ny revidering av vårdprogrammet för bakteriella CNS infektioner och programgruppen efterlyser nya medlemmar.

  Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer och intresserade kan höra av sig. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Vid inval i programgruppen är målet att försöka uppnå en representativ geografisk spridning och jämn könsfördelning parallellt med hög vetenskaplig kompetens och omfattande klinisk erfarenhet samtidigt som gruppmedlemmars kunskap måste täcka hela kunskapsfältet.

  Intresserade kan kontakta sammankallande för programgruppen, Martin Glimåker för mer information. Alla intresseanmälningar måste vara framme innan 7:e mars

 • Utlysning av RAF-stipendiet 2017

  Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet är instiftat på initiativ av "Referensgruppen för Antibiotikafrågor" och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet är att skapa en möjlighet för att utveckla och fördjupa kunskaper inom antibiotikaanvändning.
  Nomineringar av lämpliga personer skickas till magnus.hedenstierna@ki.se senast den 28 februari 2017.
  Nomineringen skall innehålla en kort motivering och ett CV för den nominerade.
  Magnus Hedenstierna
  Facklig Sekreterare, SILF

 • Stipendier öppna för ansökan

  Förlängd ansökningstid för stipendier till den 8 mars 2017

  Göran Sterners resestipendiefond
  Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 23 000 kr.

  Läs mer här

  Pfizerstipendiet 2017

  Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen att användas för forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande.  2017 års stipendiebelopp uppgår till totalt 75 000 kr.

  Läs mer här

 • Nytt vårdprogram för virala CNS-infektioner

  En uppdatering av vårdprogrammet för virala CNS-infektioner har nu under hösten publicerats och finns på hemsidan.

  Nytt för version 2016 är att algoritmerna för handläggning och definitionerna för meningit , encefalit och myelit är reviderade. De olika specifika avsnitten är uppdaterade och kortare tillägg om klinik hos immunsupprimerade finns nu enligt önskemål. Texterna om neurorehabilitering och smittskydd har genomgått mer omfattande förändringar.

  Till sidan med vårdprogram

 • Nya rekomendationer från "opportunisterna"

  Nu finns nya och uppdaterade rekomendationer runt alternativ pneumocystisprofylax, BK polyomavirus vid transplantation samt profylax och behandling av toxoplasma efter allogen stamcellstransplantation på hemsidan.
  Rekomendationerna kan hämtas här

 • Dags att nominera kandidater till Infektionsläkareföreningens styrelse!

  Vid årsmötet i samband med Infektionsveckan i Karlskrona maj 2017 blir två styrelseposter lediga. Vi söker en ST läkare som vill arbeta med övergripande utbildningsfrågor som ”yngre” representant och en infektionsläkare som ansvarar bla för fackliga frågor- remissförfarande.
  Känner du till någon som är lämplig?

  Kontakta oss i valberedningen med dina förslag eller om du har frågor.

  Maria Werner –Borås maria.werner@vgregion.se
  Anna-Karin Lindgren – Helsingborg  Anna-Karin.A.Lindgren@skane.se
  Erik Torell –Gävle   erik.torell@regiongavleborg.se

Sidor